Diagnoza, jakiej potrzebujesz

Co to jest diagnoza psychologiczna, seksuologiczna?

Jest to opis funkcjonowania psychicznego lub seksuologicznego jednostki, który zawiera:

  • określenie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych;
  • opis psychologicznych mechanizmów wyjaśniających obszary problematyczne w funkcjonowaniu;
  • wskazówki i zalecenia do dalszego postępowania;
  • prognozy na przyszłość.

Dla kogo?

Do psychologa lub seksuologa w celu zdiagnozowania danego obszaru funkcjonowania może zgłosić się każdy, kto odczuwa potrzebę lepszego zrozumienia i poznania siebie, zauważył u siebie niepokojące objawy (np. pogorszenie pamięci, koncentracji uwagi) lub chce rozpocząć kroki mające na celu podjęcie dalszych kroków medycznych (np. w procesie korekty płci)

Przebieg diagnozy

Zazwyczaj diagnoza psychologiczna powstaje w trakcie kilku spotkań z psychologiem, podczas których psycholog rozmawiając z klientem przeprowadza: wywiad kliniczny, obserwuje zachowanie osoby uczestniczącej w badaniu a także stosuje testy psychologiczne. Po zakończonym procesie diagnostycznym psycholog na ostatnim spotkaniu omawia wyniki uzyskane przez osobę uczestniczącą w badaniach, przekazuje jej wnioski płynące z diagnozy.

Metody diagnostyczne

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą: rozmowa, wywiad, obserwacja, a także testy psychologiczne. Metody te pozwalają na postawienie i sprawdzenie hipotez dotyczących funkcjonowania osoby w związku z badanym obszarem.

Przedmiot diagnozy

Przedmiotem diagnozy psychologicznej może być całościowe funkcjonowanie psychiczne człowieka (np. diagnoza profilu osobowości, diagnoza inteligencji, diagnoza niezgodności płci) lub jakiś wybrany składnik funkcjonowania psychicznego (np. analiza procesów intelektualnych, pamięci, koncentracji uwagi, zdolności tworzenia pojęć lub umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów interpersonalnych a także analiza dominujących potrzeb, lub określenie systemu wartości).